Nederlands Français

Verklarende Woordenlijst

Benchmarking
Het vergelijken van de kosten en/of prestaties van een bepaalde entiteit met die van andere entiteiten.

BNO
De operator Brussels Network Operations die taken uitvoert in opdracht en voor rekening van de Brusselse gemengde distributienetbeheerder Sibelga.
Zie www.sibelga.be

Brugel
De reguleringscommissie voor energie in het Brusselse hoofdstedelijke gewest draagt de naam ‘Brussel Gas Elektriciteit’. Brugel is bevoegd voor de regulatie van het distributienetbeheer. www.brugel.be

Budgetmeter
Een elektriciteit- of aardgasmeter die wordt opgeladen via een systeem van voorafbetaling. Deze meters worden geïnstalleerd bij huishoudelijke afnemers met betalingsmoeilijkheden.

Concessie
Ruim gedefinieerd is een concessie een vergunning die een overheid uitreikt aan een entiteit om op eigen risico bepaalde activiteiten te ondernemen of diensten te beheren. Er bestaat veel onenigheid over de correcte juridische omschrijving van het begrip.

Cost Plus-systeem
Een systeem voor de bepaling van de gereguleerde tarieven voor het gebruik van de gas- en elektriciteitsnetten op basis van de kosten die de transport- en distributienetbeheerders maken, vermeerderd met een winstmarge die een billijke vergoeding van de geïnvesteerde kapitalen moet toelaten. Een alternatief is een Price Cap-systeem.

CREG
De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. De CREG moet er op toezien dat de marktspelers de wetten en regelgeving respecteren en heeft een adviserende functie ten behoeve van de overheid. De CREG controleert het beheer van de vervoersnetten.
Zie www.creg.be

CWaPE
De Commission Wallone pour L’Energie die verantwoordelijk is voor de goede werking van de Waalse energiemarkt. De CWaPE is bevoegd voor de regulatie van het distributienetbeheer.
Zie www.cwape.be

Dienstverlenende vereniging
Een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten met rechtspersoonlijkheid die niet gepaard gaat met een beheersoverdacht. Zie ook Intercommunale en Opdrachthoudende vereniging.

Distributienet aardgas    
Het geheel van gasleidingen en de daarmee verbonden hulpinstallaties die door de distributienetbeheerders worden uitgebaat.

Distributienet elektriciteit   
Het geheel van verbindingen met een nominale spanning gelijk aan of lager dan 70 kV en de daarmee verbonden hulpinstallaties die door de distributienetbeheerders worden uitgebaat.

Distributienetbeheerder
De beheerder van de distributienetten van elektriciteit en/of gas voor een geografisch afgebakend gebied. Dit beheer houdt zowel de uitbating, het onderhoud, de uitbreiding als de verbetering van het distributienet in. De taken van de distributienetbeheerders gaan vaak verder dan het louter beheer van het net en omvatten bijvoorbeeld ook sociale dienstverlening. De meeste – maar niet alle – distributienetbeheerders zijn intercommunales of opdrachthoudende verenigingen.

DNB
Zie Distributienetbeheerder

Eandis
De operator die taken uitvoert in opdracht en voor rekening van verschillende Vlaamse distributienetbeheerders. Eandis is een volle dochter van deze netbeheerders.
Zie www.eandis.be

Eindafnemer
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die elektriciteit of aardgas koopt voor eigen gebruik.

Elia
De beheerder van het Belgisch transportnet voor elektriciteit. Elia treedt ook op als regionale beheerder van sommige distributienetten en heeft een meerderheidsbelang in het Duitse transportnet 50Hz.
Zie www.elia.be

Evenwichtsverantwoordelijke
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het evenwicht tussen de injecties en de afnames van elektriciteit of aardgas op het net.

Febeg
De federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven.
zie www.febeg.be

Financieringsintercommunale
Een dienstverlenende vereniging van verschillende gemeenten met oog op de financiering en het beheer van strategische participaties in de energiesector.

Fluxys Belgium
De beheerder van het Belgische vervoersnet voor aardgas, alsook van de opslagplaatsen voor aardgas.
Zie www.fluxys.be

Groene stroom
Zie Hernieuwbare energiebron.

Groene stroomcertificaat
Een certificaat dat bewijst dat een producent in een bepaald jaar elektriciteit heeft opgewekt uit een hernieuwbare energiebron.

Hernieuwbare energiebron
Een bron die op een duurzame wijze energie levert, zoals wind-, zonne- en waterkrachtenergie. Energiebronnen door middel van kernsplitsing of op basis van fossiele brandstoffen worden niet als hernieuwbare bronnen aanzien. De geproduceerde elektriciteit uit hernieuwbare bronnen wordt groene stroom genoemd.

Infrax
De operator die taken uitvoert in opdracht en voor rekening van de distributienetbeheerders Interelectra, Iveg en WVEM. Infrax is een volle dochter van deze netbeheerders.
Zie www.infrax.be

Inter-regies
De overkoepelende vereniging van verschillende elektriciteits-, aardgas- en kabeldistributiebedrijven die enkel publiekrechtelijke aandeelhouders hebben.
Zie www.inter-regies.be

Intercommunale
Een vereniging van verschillende gemeenten met als doel het realiseren van maatschappelijke taken, zoals het leveren van nutsvoorzieningen, sociale huisvesting en streekontwikkeling. In Vlaanderen wordt de term ‘intercommunale’ niet meer aangewend in een wettelijke context, maar spreekt men van een opdrachthoudende of een dienstverlenende vereniging.

Interconnectie
Een koppellijn tussen twee elektriciteitsnetten of een pijpleiding tussen twee gasvervoersnetten.

kV
Kilovolt of 1000 volt. Volt is de eenheid voor elektrische spanning. De elektrische stroomsterkte wordt uitgedrukt in ampère en het actief vermogen in Watt. De actieve energie wordt uitgedrukt in kilowattuur (kWh) of in een veelvoud daarvan.

kWh
Kilowattuur of 1000 wattuur, de eenheid voor actieve energie. Eén wattuur is de energie geproduceerd of verbruikt door een apparaat met een actief vermogen van 1 watt gedurende 1 uur. Een gloeilamp van 100 Watt verbruikt dus 1 kWh in 10 uren.

Laagspanningsnet
De onderdelen van het elektriciteitsdistributienet met een nominale spanning tot en met 1 kV.

Laborelec
Een technisch competentiecentrum voor energieprocessen en energieverbruik.
Zie www.laborelec.be

Leverancier
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een vergunning bezit om elektriciteit of gas te leveren aan afnemers.

Liberalisering
Het openstellen van de niet-gereguleerde segmenten van de elektriciteits- en gasmarkt voor concurrentie. Sinds 1 januari 2007 kunnen alle afnemers in België – gezinnen en bedrijven – vrij kiezen bij wie ze aardgas of elektriciteit aankopen.

Metering
Het beheer van toestellen voor het meten van het gas- of elektriciteitsverbruik, alsook het verzamelen en verwerken van de meetgegevens.

Metrix
Het meteropnamebedrijf voor het Brussels hoofdstedelijk gewest. Metrix is een dochteronderneming van de distributienetbeheerder Sibelga.
Zie www.sibelga.be

Netgebruiker
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die als leverancier of verbruiker is aangesloten op een transport- of distributienet.

Ontvlechting
Zie Unbundling.

Opdrachthoudende vereniging
Een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten met rechtspersoonlijkheid die gepaard gaat met een beheersoverdacht. Deze overdacht houdt in dat de gemeenten bepaalde beheersopdrachten overdragen aan het samenwerkingsverband en zichzelf daardoor het recht ontzeggen diezelfde opdrachten zelfstandig uit te voeren. Zie ook Intercommunale en Dienstverlenende onderneming.

Openbare dienstverplichting
Een verplichting die door de overheid aan een marktpartij wordt opgelegd met oog op het realiseren van bepaalde maatschappelijke, sociale, economische, ecologische of technische doelen.

Ores
De operator die taken uitvoert in opdracht en voor rekening van Waalse distributienetbeheerders. Ores is een volle dochter van deze netbeheerders.
Zie www.ores.net

PPS
De Publiek-Private Samenwerking is een samenwerkingsvorm tussen de overheid en één of meerdere private ondernemingen. Een PPS kan worden opgericht voor een korte termijn met oog op bijvoorbeeld het realiseren van openbare werken, maar kan evenzeer voor een langere periode zijn opgericht. In dat laatste geval spreekt men van een iPPS of geïnstitutionaliseerde Publiek-Private Samenwerking.
Zie www.vlaanderen.be/pps

Price Cap-systeem
Een systeem voor de bepaling van de gereguleerde tarieven voor het gebruik van de gas- en elektriciteitsnetten op basis van afspraken over de evolutie van deze tarieven. In de praktijk wordt periodiek een indexatie van de prijzen toegekend in combinatie met een prijsvermindering, ook efficiëntiekorting of ‘price cap’ genoemd. Voorbeeld: bij een indexatie van 4% en een ‘price cap’ van 3% mogen de nettarieven met 1% toenemen. Een alternatief is een Cost Plus-systeem.

Publi-T
De publieke holding die met een participatie van 45,08% de referentieaandeelhouder is van Elia. Zie ook Transportnetbeheerder en Elia.

Publigas
De publieke holding die in Fluxys een belang van 77,7% aanhoudt. Zie ook Transportnetbeheerder en Fluxys.

RAB
De Regulated Asset Base of het geheel aan activa dat in aanmerking komt voor het berekenen van de gereguleerde tarieven van de transport- en distributienetbeheerders.

REG
Rationeel Energiegebruik. Tot de zogenoemde REG-activiteiten behoren onder meer het verstrekken van premies ter promotie van energiebesparende investeringen en het sensibiliseren van de bevolking.

Regulated Asset Base
Zie RAB

Synergrid
De technische federatie van de Belgische netbeheerders voor elektriciteit en aardgas.
Zie www.synergrid.be

Technisch reglement
Het geheel van technische regels dat moet worden nageleefd bij het beheren van de elektriciteit- of gasnetten en bij de toegang tot deze netten.

Telemetering
Het meten van het energieverbruik op afstand, zonder fysieke tussenkomst van een meteropnemer. Andere gebruikte termen zijn telelezing en Automatic Meter Reading (AMR).

Transmissienet
Zie Transportnet elektriciteit.

Transportnet aardgas
Het net voor het vervoer van aardgas. Het transportnet wordt ook het vervoersnet genoemd.

Transportnet elektriciteit
Het elektriciteitsnet met een nominale spanning van meer dan 70 kV. Het transportnet wordt ook het transmissienet of vervoersnet genoemd.

Transportnetbeheerder
De beheerder van de transportnetten van elektriciteit en/of gas. Dit beheer houdt zowel de uitbating, het onderhoud, de uitbreiding als de verbetering van het transportnet in. Er kunnen aan de transportnetbeheerders ook bijkomende taken worden toegekend die verder gaan dat het louter beheren van de netten.

Unbundling
De splitsing of ‘ontvlechting’ van de gereguleerde netactiviteiten en de niet-gereguleerde commerciële activiteiten in de gas- en elektriciteitssector. Dergelijke splitsing kan doorgevoerd worden op niveau van de boekhouding, de juridische entiteiten, de operationele activiteiten en de eigendom.

Vervoersnet
Zie Transportnet.

VREG
De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt die verantwoordelijk is voor de goede werking van de Vlaamse energiemarkt. De VREG is bevoegd voor de regulatie van het distributienetbeheer.
Zie www.vreg.be.

WACC
De Weighted Average Cost of Capital is de procentuele vergoeding van het geheel van eigen en vreemd vermogen van een onderneming.

Warmtekrachtkoppeling
Een proces waarbij elektriciteit wordt opgewekt en bruikbare warmte wordt geproduceerd uit dezelfde energiebron.

WKK
Zie Warmtekrachtkoppeling

 
© Intermixt | Gebruikersovereenkomst